ARTIKEL 1/ IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

Delphine Houthoofd interieurarchitecte BV bevindt zich op:

adres: Sint-Denijsestraat 191b te Kortrijk

email: info@delphinehouthoofd.be

gsm: +32 479 95 89 74

ondernemingsnummer: 0739.986.373

bankrekeningnummer: BE90 0018 7773 8932

 

ARTIKEL 2/ TOEPASSELIJKHEID EN VOORWAARDEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere verkoop van producten via de website www.delphinehouthoofd.be aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).

 2. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

 3. Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. 

 4. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. 

ARTIKEL 3/ AANBOD EN BESTELLING

 1. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het product te maken. De getoonde afbeeldingen zijn telkens waarheidsgetrouwe weergaves van de aangeboden goederen. 

 2. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we de bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

 3. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Als je alle producten hebt die je wenst klik je op ‘naar afrekenen’. Vervolgens geef je je contactgegevens en/of facturatiegegevens in en klik je op ‘doorgaan’. Daarna kies je je wijze van levering: standaard verzending binnen België (naar je adres) of zelf ophalen in Kortrijk en klik vervolgens op ‘doorgaan’. In de laatste stap krijg je een overzicht, kies je je manier van betalen en aanvaard je onze algemene voorwaarden, klik dan op ‘bestelling afronden’. Dan is het afhankelijk van de manier van betalen (visa, mastercard of bancontact ofwel via overschrijving) welk scherm er verschijnt. Voer daarna je betaling uit. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

 

ARTIKEL 4/ HERROEPINGSRECHT

 1. Als je goederen bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf). Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald.

 2. De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn dus voor jouw rekening. 

 3. Wij mogen wachten met de terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen.

 4. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden.  Als je de goederen terugstuurt, moet dit gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.

 5. Je kan je retourpakket retourneren via de post of een koerier. De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product zijn ten laste van de klant. 

 6. Om je herroepingsrecht correct uit te oefenen, kan je ons per e-mail laten weten dat je je bestelling wenst terug te sturen. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

 7. Solden artikelen of producten die afgeprijsd staan op de webshop worden niet teruggenomen.

 

  ARTIKEL 4/ PRIJS

  1. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten tenzij anders vermeld. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

  2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
  3. De eventuele kosten, belastingen, douane- en invoerrechten alsmede de vormvereisten die verbonden zijn aan leveringen buiten België vallen volledig ten laste van de Koper. Wij zijn op generlei wijze aansprakelijk voor de gevolgen van de niet-naleving van bepaalde betalings-, belastings- en/of aangifteverplichtingen die verbonden zijn aan leveringen buiten België.

  ARTIKEL 5/ BETALING

  1. Online betalen kan met Visa, Masterkaart, Bancontact of via overschrijving. Bij betaling per overschrijving wordt het rekeningnummer en het te betalen bedrag meegedeeld in de email ter bevestiging van de bestelling. In geval de koper opteert voor betaling via bankoverschrijving, is het verschuldigde bedrag betaalbaar binnen een termijn van zeven (7) kalenderdagen na het plaatsen van de bestelling. De bestelling wordt hoe dan ook pas verzonden vanaf het ogenblik dat Delphine Houthoofd interieurarchitecte BV de betaling heeft ontvangen op haar zichtrekening. Indien de Koper in gebreke blijft binnen voormelde termijn van zeven (7) kalenderdagen de verschuldigde prijs integraal te voldoen, vervalt de verkoopovereenkomst. Het eventuele betaalde bedrag wordt zo snel mogelijk teruggestort door Delphine Houthoofd interieurarchitecte BV aan de Verkoper.
  2. Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de klant direct aan info@delphinehouthoofd.be gemeld te worden, zodat we het bedrag kunnen corrigeren.

   

  ARTIKEL 6/ CONFORMITEIT EN GARANTIE

  1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. 

  2. Zoals vermeld in deze algemene voorwaarden, is de Koper ertoe gehouden Delphine Houthoofd interieurarchitecte BV te verwittigen wanneer de goederen gebreken vertonen via info@delphinehouthoofd.be en voorzien van de nodige beschrijving en foto’s van de gebreken, en dit binnen de 5 kalenderdagen volgend op de levering bij de Koper. Delphine Houthoofd interieurarchitecte BV verbindt er zich toe binnen redelijke termijn de gebreken te verhelpen conform de verplichtingen die haar krachtens de van toepassing zijnde Belgische wetgeving worden opgelegd.

   

  ARTIKEL 7/ VERZENDING EN LEVERING

  1. Alle goederen worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.

  2. Wanneer een artikel niet in voorraad is, wordt het aangeboden op uw leveringsadres binnen een op voorhand meegedeelde termijn. 

  3. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. Indien de Koper een foutief adres heeft doorgegeven dan valt de verantwoordelijkheid geheel bij de Koper en kunnen extra kosten worden aangerekend.

  4. Onze prijzen bevatten niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten voor het transport en de levering worden afzonderlijk vermeld. Delphine Houthoofd interieurarchitecte BV  bepaalt zelf en alleen welke vervoersonderneming de door de Koper aangekochte goederen zal leveren.

  5. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.

  6. Onze verzendingen gebeuren steeds op het risico van de Koper. 

  7. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

   

  ARTIKEL 8/ GARANTIE EN KLACHTEN

  1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via e-mailadres: info@delphinehouthoofd.Be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

  2. Zoals vermeld in deze algemene voorwaarden, is de Koper ertoe gehouden Delphine Houthoofd interieurarchitecte BV te verwittigen wanneer de goederen gebreken vertonen via info@delphinehouthoofd.be en voorzien van de nodige beschrijving en foto’s van de gebreken, en dit binnen de 5 kalenderdagen volgend op de levering bij de Koper. Delphine Houthoofd interieurarchitecte BV verbindt er zich toe binnen redelijke termijn de gebreken te verhelpen conform de verplichtingen die haar krachtens de van toepassing zijnde Belgische wetgeving worden opgelegd.

   

  ARTIKEL 9/ EIGENDOMSVOORBEHOUD

  1. Tot op het ogenblik van integrale betaling door de Koper, blijven de goederen eigendom van Delphine Houthoofd interieurarchitecte BV. 

  2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

   

  ARTIKEL 10/ BESCHIKBAARHEID VAN DE GOEDEREN EN VOORRAAD

  1. De goederen worden door Delphine Houthoofd interieurarchitecte BV slechts aangeboden op de webshop zolang de voorraad strekt.

  2. Indien na het afsluiten van de bestelling zou blijken dat de door de Koper aangekochte goederen niet langer in voorraad zijn, verbindt Delphine Houthoofd interieurarchitecte BV zich er toe binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen de Koper hiervan in kennis te stellen en een creditnota uit te sturen waarmee de bestelling wordt geannuleerd. De Koper verbindt er zich toe zijn rekeningnummer over te maken, zodat de betaalde gelden binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen kunnen teruggestort worden. Delphine Houthoofd interieurarchitecte BV kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld indien de Koper zou nalaten het rekeningnummer over te maken.
  3. De Koper doet onherroepelijk afstand van elke recht en elke aanspraak op schadevergoeding die zou voortvloeien uit de ontbinding van de verkoopovereenkomst ten gevolge van de uitputting van de voorraad.

   

  ARTIKEL 10/ SCHADEBEDING

  1. Bij niet voldoening door een Partij van haar betalingsverplichtingen binnen de gestelde termijnen is de in gebreke blijvende Partij bovendien aan de andere gerechtigde Partij bovenop het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan tien (10) % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 50,-.

   

  ARTIKEL 11/ PRIVACY

  1. De gegevens van onze klanten worden niet aan derden doorgegeven. Delphine Houthoofd interieurarchitecte BV mag deze gegevens gebruiken voor de promotie van haar producten en diensten en afhandeling van de bestellingen. De Koper heeft het recht tot inzage van de gegevens die op hem/haar betrekking hebben en kan de rechtzetting of het schrappen ervan vragen door een e-mail te versturen aan info@delphinehouthoofd.be

   

  ARTIKEL 12/ AANSPRAKELIJKHEID

  1. Eventuele storingen van, onderbrekingen van of fouten op de website en de webshop doen noch in hoofde van de Gebruiker, noch in hoofde van derden enig recht op schadevergoeding ontstaan. Zo is Delphine Houthoofd interieurarchitecte BV niet aansprakelijk voor eventuele overdracht van virussen of malware via de website of de webshop.

   

  ARTIKEL 13/ OVERMACHT

  1. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder valt productieonderbrekingen, werkkrachten, transportvertragingen, stakingen, werkonderbrekingen, die zowel onszelf als onze leveranciers kunnen raken, ook al zijn deze voorzienbaar.

   

  ARTIKEL 14/ WAARBORG

  1. Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout